श्री दत्तस्तोत्रम

संकटनाशक व मन:शांती देणारे दिव्य स्तोत्र

श्री दत्तस्तोत्रम्

अनसूयात्रिसंभूत दत्तात्रेय महामते । सर्वदेवाधिदेव त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु ।। १ ।।
शरणागतदीनार्ततारकाऽखिलकारक । सर्वचालक देव त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु ॥ २ ॥
सर्वमंगलमांगल्य सर्वाधिव्याप्रिभेषज । सर्वसंकटाहारिन् त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु ॥ ३ ॥
स्मर्तुगामी स्वभक्तानां कामदो रिपुनाशनः । भुक्मिमुक्तिप्रदः स त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु ॥४ ॥
सर्वपापक्षयकरस्तापदैन्य – निवारणः । योऽभीष्टदः प्रभुः स त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु ।। ५।।
य एतत्प्रयतः श्लोकपंचकं प्रपठेत्सुधीः । स्थिरचित्तः स भगवत्कृपापात्रं भविष्यति ।। ६ ।।

इति श्री . प . प . श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती विरचितं श्रीदत्तात्रेयास्तोत्रं संपूर्णम् ।।

स्तोत्र पठणाचे फायदे

  • मन / चित्त स्थिर करणारे अद्भुत छोटेखानी दत्तस्तोत्र
  • सर्व संकटांचा नाश करून अस्थिर मन स्थिर करून मनःशांती देणारे हे स्तोत्र रोज एकदा वाचावेच .
  • वासुदेवानंद सरस्वती ( टेंबेस्वामी ) यांनी हे स्तोत्र रचले आहे .-

श्री गुरुदेव दत्त

Share On:

12 thoughts on “श्री दत्तस्तोत्रम”

Leave a Comment